Själ och Hjärta ett EU Projekt


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Denna webbplats har producerats av Vilhelmina kommun och projektet har finasierats  av Europeiska  jordbruksfonden och Leader Lappland.

Copyright © Vilhelmina kommun

Vilhelminas slogan "Vilhelmina - Med själ och hjärta" beskriver en helhetssyn på vår kommun och identitet som de flesta vilhelminabor både vill och kan stå upp för. Det är en bra utgångspunkt för ett lokalt utvecklingsarbete eftersom en plats inte kan konstruera sin image och låtsas vara något som man inte är. Det är också så våra besökare ser oss, enligt gästundersökningar som gjorts upplver de att vilhelminaborna i allmänhet är duktiga på service och bemötande. Vår slogan ska vara en symbol som ägs av alla men det saknas mötesplatser som uppmuntrar till breda dialoger kring att vi valt att leva här, som uppmuntrar till stolthet för vår bygd och som stimulerar till nya idéer för hur vi kan utveckla vår plats. Vilhelmina kommun samt de lokala personer som anmält sig till att vara ambassadörer vill gemensamt skapa olika forum och aktiviteter som bjuder in in enskilda i olika åldrar, föreningar och andra till dialog och utvecklingsprocesser i hela kommunen, i syfte att vår slogan ska bli en konkurrensfördel för vår kommun. Vi kommer även att bjuda in fritidshusägare i arbetet och på så sätt både få in nya perspektiv och fler engagerade i arbetet. I ett långsiktigt perspektiv ska det leda till att fler väljer att stanna kvar eller flytta in. Projektet ska jobba med två huvudprocesser, Unga i fokus och byautveckling. Utifrån detta ska vi i projektet skapa och erbjuda mötesplatser och aktiviteter för både unga och gamla i hela kommunen för att bidra till att skapa en positiv anda i kommunen. Men även bidra till att få unga att känna sig delaktiga och inkluderade i utvecklandet av "sitt" Vilhelmina.